Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De raad bestaat uit ouders en personeelsleden. De personeelsgeleding (PMR) verzorgt de communicatie naar het team. De oudergeleding (OMR) doet hetzelfde naar de ouderraad en de ouders. De MR heeft vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen binnen Allente. De GMR behandelt het schooloverstijgende onderwijsbeleid voor het openbaar primair onderwijs. 

Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals: verbetering van het onderwijs 

  • het kiezen van leermethodes 
  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie) 
  • het schoolplan
  • de besteding van geld en gebouwen 
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen 
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders 
  • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg 
  • veiligheid (in en rond de school)

Hoe kom je in de MR?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen. 

Wat is het verschil met de oudercommissie?
De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team van Kindcentrum Atalanta een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. 

Openbare vergaderingen
De agenda wordt vooraf gepubliceerd op de website van Kindcentrum Atalanta. Zo kunt u zien of er voor u interessante onderwerpen zijn. De bijeenkomsten zijn openbaar, voor ouders en leerkrachten, tenzij anders vermeld op de agenda. 

Ouderavonden
De MR is een vast onderdeel van de eerste ouderbijeenkomst, welke voor de herfstvakantie van ieder jaar plaats zal vinden. Tijdens deze vergadering geeft de MR aan wat de speerpunten zijn voor dat schooljaar. Tijdens de voor laatste ouderavond is de MR eveneens vast agendapunt om de achterban te informeren over de voortgang.
 

Leden

Jessica Crezee
Boris Woudenberg
Laura van der Haagen

Karina Bouderij (team)
Ard Ligthart (team)
Paul van Maarschalkerweerd (team)